Lu-200A 可见异物检查伞棚灯

360截图20220813113651783.jpg

Lu-200A 型可见异物检查伞棚灯是可见异物检查伞棚灯系列仪器中体积中等,用于目视检查超中小观察物。

技术参数:

 

              :大功率LED发光板250mm×10mm×4

              :白色光:6000 - 6500K  

          照度范围 :白色光  0 --- 10000Lx  (中部)

             40 W

          放大镜直径 110mm

          放大镜倍率 2.5

          输入电压、频率范围 220v/50 Hz

          外形尺寸 :长560mm/490mm/250mm

              10kg

          机身颜色 304不锈钢本色和本色


Lu-200A可见异物检查伞棚灯满足《中国药典》、《美国药典》 《欧洲药典》 《日版药典》等各国药典标准的要求照度